Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV12

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV12

geplaas op 08:36 (GMT+2) Vr., 22 Nov. 2019

Die meeste tipes wol het onder druk verkeer die week / Almost all wool types were under pressure this week

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die 12de wolveiling van die 2019/20 seisoen hierdie week plaasgevind en die Cape Wools aanwyser het met 3% en 523 punte laer verhandel en teen 'n skoonprys van R169.41/kg gesluit. Die Australiese EMI het ooreenkomstig met 1.2% gedaal. Die Rand het hierdie week 0.9% sterker verhandel teen die VSA Dollar ten tyde van die veiling en 0.2% sterker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die meeste tipes wol het onder druk verkeer die week, terwyl korter wol ‘n baie klein persentasie van die aanbieding uitgemaak het en nie enige prysvergelyking werklik gemaak kan word nie. Die grootste daling hierdie week van 5.8%, was in die 22.5 mikron segment. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Lempriere SA en Tianyu SA. Daar is in totaal 13,357 bale aangebied, waarvan 92.3% verkoop is. Op die OVK veiling is 3,126 bale aangebied waarvan 93.7% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R145.00/kg is behaal vir ‘n 5 baal lot BFH van 17.7 mikron, uit die skeersel van DG Forbes van Burgersdorp. Die koper was Modiano. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark die daling in die Australiese mark nagevolg en selfs effens laer presteer. Die rede vir die daling in die SA mark kan toegeskryf word aan die daling in die Australiese mark, asook die effense versterking van die Rand teen die vernaamste geldeenhede ten tyde van die veiling. Die volume wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is byna 24% laer as die ooreenstemmende week van die vorige seisoen. Na die onlangse hernude uitbraak van bek-en klouseer in die Limpopo provinsie, wil ons egter produsente gerusstel dat dit op hierdie stadium geen effek op die wolsituasie gaan hê nie, omrede die makelaars en spesifiek ook OVK se store aan die vereistes voldoen, soos neergelê deur die OIE, vir die veilige hantering van wol wat bestem is vir die uitvoermark na China. OVK wil weereens die versekering gee dat alles moontlik gedoen word ter versekering van die beste moontlike diens aan ons produsente, ten einde ‘n hoogs kompeterende markplek te verseker. Produsente moet dus steeds, in die lig van die hernude situasie, ernstige fokus plaas op bio-sekuriteit en verseker dat kuddegesondheid prioriteit geniet en dat troppe beskerm is teen aansteeklike siektes soos ook slenkdalkoors. Entstof is tans beskikbaar by OBP. Sorg ook, in veral droogtegeteisterde gebiede, dat kuddes se algemene gesondheid en voedingstatus prioriteit geniet, ten einde produksie en reproduksie te optimaliseer. Deur die toediening van strategiese minerale en vitamiene aanvullings, kan produksiediere, asook lammers se immuunsisteme gestimuleer word, wat produksie en reprodusie sal verbeter. Baie belangrik ook, is dat produsente moet verseker dat die dieregesondheidstatus van diere wat uit ander gebiede aangekoop word bekend is, om seker te maak dat siektes soos bek-en klouseer, asook weerstandige parasiete nie na siektevrye plase en omgewings ingebring word nie. Dit kan lei tot enorme negatiewe ekonomiese gevolge. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 28 November 2019, waar sowat 13,582 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bestuurder Veselbedryf – OVK

MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the 12th wool auction of the 2019/20 season took place and the Cape Wools Merino indicator traded by 3% and 523 points lower and closed at a clean price of R169.41/kg. The Australian EMI decreased by 1.2% this week. The Rand traded 0.9% stronger against the US Dollar this week and 0.2% stronger against the Euro, compared to the previous sale. Almost all wool types were under pressure this week, with shorter wool which made out a too small percentage of the offer, to make any significant price comparison. The largest decrease this week of 5.8% was in the 22.5 micron segment. Modiano was the major buyer on the auction this week, followed by Standard Wool, Lempriere SA and Tianyu SA. A total of 13,357 bales were on offer, of which 92.3% was sold. On the OVK auction 3,126 bales were offered of which 93.7% was sold. The highest price of R145.00/kg was achieved for a 5 bale lot BFH of 17.7 microns, from the clip of  DG Forbes from Burgersdorp. The buyer was Modiano. Congratulations on the achievement!

FORECAST

This week the SA wool market followed the drop in the Australian market and even performed somewhat lower. The reason for the drop in the SA wool market can be attributed to the decrease in the Australian market, as well as the strengthening of the Rand against the main currencies at the time of the auction. The volumes of wool received in the stores of the brokers this week, are nearly 24% lower compared to the same week of the previous season. After a renewed outbreak of Foot and Mouth disease in the Limpopo province, we want to reassure producers though that this will have no effect on the wool situation, for the stores of the brokers and specifically the facility of OVK, adhere to the standards set by the OIE, for the safe handling of wool, destined for export to China. OVK also wants to reassure producers that we do everything in our power to ensure the best possible service in order to enable the highest possible competitive market place. Producers must therefore still, in the light of the renewed situation, put serious focus on bio-security and ensure that flock health enjoys priority and that herds are protected against diseases such as Rift Valley Fever. Vaccines are available at OBP. Also secure, especially in the drought stricken areas, that focus is put on the general health of flocks and that the feeding status must enjoy priority, in order to optimise production and reproduction. By the application of strategic mineral and vitamin supplements, the immune systems of production animals as well as lambs can be stimulated, which will increase production and reproduction. It is also very important that producers must familiarise them of the animal health status of animals bought from other areas, to ensure that diseases like Foot and Mouth disease, as well as resistant parasites are not brought onto disease free farms. That could cause enormous negative economic results. The next wool auction is scheduled for 21 November 2019 where 13,582 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Manager Fibre Operations – OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV12...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2019
OVK Nuus Desember 2019
Adverteer Hier Lees Meer