Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV10

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV10

geplaas op 08:28 (GMT+2) Vr., 08 Nov. 2019

Hierdie week het die SA wolmark die daling in die Australiese mark nagevolg en selfs ietwat onderpresteer / This week the SA wool market followed the Australian market and performed somewhat lower

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die 10de veiling van die 2019/20 wolseisoen hierdie week plaasgevind en die Cape Wools alle wol aanwyser het met 4.7% en 858 punte laer verhandel en teen 'n skoonprys van R172.90/kg gesluit. Die Australiese EMI het ooreenkomstig met 2.5% gedaal. Die Rand het hierdie week 2.2% sterker verhandel teen die VSA Dollar ten tyde van die veiling en 3% sterker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die mark kon hierdie week nie vashou aan die styging van die vorige week nie en het die verlangsaming in die Australiese mark nagevolg. Die aanbieding het bestaan uit goeie kwaliteit lang Merinowol, maar met ‘n beperkte aanbieding van korter tipes aan die ander kant. Die grootste daling hierdie week van 6.2%, was in die 19 mikron segment. Standard Wool het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano, Tianyu SA en Lempriere SA. Daar is in totaal 13,541 bale aangebied, waarvan 92% verkoop is. Op die OVK veiling is 2,657 bale aangebied waarvan 88.7% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R148.50/kg is behaal vir ‘n 2 baal lot BH van 17.0 mikron, uit die skeersel van Brummer Boerdery van Ventersburg. Die koper was Modiano. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark die daling in die Australiese mark nagevolg en selfs ietwat onderpresteer. Die grootste rede vir die afwaartse beweging in die SA wolmark kan toegeskryf word aan die daling in die Australiese mark, asook die versterking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede ten tyde van die veiling. Feitlik alle mikrongroepe het ‘n afwaartse tendens getoon. Die mark het egter effens verbeter op die tweede dag van die veiling, met groter mededinging tussen die kopershuise. Die volume wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is byna 6% laer as die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. Hierdie week is ook berigte ontvang van ‘n hernude uitbraak van bek-en klouseer in ‘n voerkraal noord van Polokwane. Ons wil egter produsente gerusstel dat dit op hierdie stadium geen effek op die wolsituasie gaan hê nie, omrede die makelaars en spesifiek ook OVK se store aan die vereistes vir die veilige hantering van wol wat bestem is vir die uitvoermark na China, en soos neergelê deur die OIE, voldoen. OVK wil weer eens die versekering gee dat, ten einde ‘n hoogs kompeterende markplek te verseker, alles moontlik gedoen word ter versekering van die beste moontlike diens aan ons produsente. Produsente moet dus, in die lig van die hernude situasie, ernstige fokus plaas op bio-sekuriteit en verseker dat kuddegesondheid prioriteit geniet en dat troppe beskerm is teen aansteeklike siektes soos ook slenkdalkoors. Daar moet ook klem geplaas word, in veral droogtegeteisterde gebiede, op kuddes se algemene gesondheid. Voedingstatus moet prioriteit geniet ten einde produksie en reproduksie te optimaliseer. Deur die toediening van strategiese minerale en vitamiene aanvullings, kan produksiediere, asook lammers se immuunsisteme gestimuleer word, wat produksie en reprodusie sal verbeter. Baie belangrik ook, is dat produsente moet verseker dat die dieregesondheidstatus van diere wat uit ander gebiede aangekoop word bekend is, om seker te maak dat siektes soos Johne’s se siekte, asook weerstandige parasiete nie na siektevrye plase en omgewings ingebring word nie. Dit kan lei tot enorme negatiewe ekonomiese gevolge. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 14 November 2019, waar sowat 10,540 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bestuurder Veselbedryf – OVK


MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the 10th wool auction of the 2019/20 season took place and the Cape Wools Merino indicator traded by 4.7% and 858 points lower and closed at a clean price of R172.90/kg. The Australian EMI decreased by 2.5% as well this week. The Rand traded 2.2% stronger against the US Dollar this week and 3% stronger against the Euro, compared to the previous sale. The fairly solid run of the market this week can be attributed to the increase in the Australian market as well as the weakening of the Rand, which had a significant influence on the second day of the auction. This week's offer consisted of high quality long Merino wool, with a limited offer of shorter types on the other hand. The largest decrease of 6.2% was in the 19micron segment. Standard Wool was the major buyer on the auction this week, followed by Modiano, and Tianyu SA and Lempriere SA. A total of 13,541 bales were on offer, of which 92% was sold. On the OVK auction 2,657 bales were offered of which 88.7% was sold. The highest price of R148.50/kg was achieved for a 2 bale lot BH of 17.0 microns, from the clip of Brummer Farming, from Ventersburg. The buyer was Modiano. Congratulations on the achievement!  

FORECAST

This week the SA wool market followed the Australian market and performed somewhat lower. The main reason for the downward movement in the wool market can be attributed to the decrease in the Australian market, as well as the strengthening of the Rand against the main currencies at the time of the auction. Almost all micron groups showed a downward tendency. The market gained a little ground on the second day of the auction, with better participation amongst buyer houses. The volumes of wool received in the stores of the brokers this week, are nearly 6% lower compared to the same time of the previous season. Reports of a new outbreak of Foot and Mouth disease in a feedlot north of Polokwane, has been received. We want to reassure producers though that this will have no effect on the wool situation, for the stores of the brokers and specifically the facility of OVK, adhere to the standards set by the OIE, for the safe handling of wool, destined for export to China. OVK also wants to reassure producers that we do everything in our power to ensure the best possible service in order to enable the highest possible competitive market place. Producers must therefore, in the light of the renewed situation put serious focus on bio-security and ensure that flock health enjoys priority and that herds are protected against diseases such as Rift Valley Fever. It is also crucial that producers put emphasis, especially in the drought stricken areas, on the general health of flocks and that the feeding status must enjoy priority, in order to optimise production and reproduction. By the application of strategic mineral and vitamin supplements, the immune systems of production animals as well as lambs can be stimulated, which will increase production and reproduction. It is also very important that producers must familiarise them of the animal health status of animals bought from other areas, to ensure that diseases like “Johne’s disease”, as well as resistant parasites are not brought onto disease free farms. That could cause enormous negative economic results. The next wool auction is scheduled for 14 November 2019 where 10,540 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Manager Fibre Operations – OVK.  


Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV13...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV12...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2019
OVK Nuus Desember 2019
Adverteer Hier Lees Meer