Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV09

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV09

geplaas op 10:01 (GMT+2) Vr., 01 Nov. 2019

Die Cape Wools alle wol aanwyser het met 6.8% en 1161 punte hoër verhandel / The Cape Wools Merino indicator traded higher by 6.8% and 1161 points

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die 9de veiling van die 2019/20 wolseisoen hierdie week plaasgevind en die Cape Wools alle wol aanwyser het met 6.8% en 1161 punte hoër verhandel en teen 'n skoonprys van R181.48/kg gesluit. Die Australiese EMI het ooreenkomstig met 3.2% gestyg. Die Rand het hierdie week 3.3% swakker verhandel teen die VSA Dollar ten tyde van die veiling en 3.6% swakker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die stewige lopie van die mark hierdie week kan toegeskryf word aan die styging in die Australiese mark, asook die verswakking van die Rand, wat op die tweede dag van die veiling ‘n wesenlike invloed gehad het. Die aanbieding het veral bestaan uit goeie kwaliteit lang en medium lengte Merinowol, wat gesorg het vir gesonde kompetisie onder kopers. Korter tipes het egter gemengde resultate behaal,omdat daar steeds ‘n beperkte aanbieding was. Die grootste styging hierdie week van 7%, was in die 21.5 mikron, asook die 22.5 mikron segmente. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool,Lempriere SA en Tianyu SA. 

Daar is in totaal 9,767  bale aangebied, waarvan 97.6% verkoop is. Op die OVK veiling is 3,400 bale aangebied waarvan 96.1%verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R147.10/kg is behaal vir ‘n1 baal lot AH van 16.8 mikron, uit die skeersel van JH du Plessis van Trompsburg. Die koper was Stucken. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark die styging in die Australies mark gevolg en selfs beter presteer. Die grootste rede vir die opwaartse beweging in die SA wolmark kan toegeskryf word aan die feit dat die aanbieding bestaan het uit goeie kwaliteit lang en medium lengte Merino wol wat goeie kompetisie onderkopershuise tot gevolg gehad het. 'n Verbetering in die Australies mark was 'n verdere stabiliserende faktor in die mark. Die verswakking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede, veral op die tweede dag van die veiling, het egter bygedra tot die styging in die plaaslike mark. Die uitslag van die veiling ingeheel hierdie week is verblydend, in ag genome die volataliteit in die wolmark gedurende die afgelope paar weke. Dit dui op ‘n verwagte herstel en stabiliteit in die mark. Volumes bly egter steeds onder druk, as gevolg van die effek van die steeds knellende droogtes in groot dele van produksiegebiede in Suid-Afrika. Die volume wol, ontvang in die makelaars se store hierdie week, is byna 3% laer as die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen.  Produsente begin al meer die waarde besef en meer fokus plaas op die belangrikheid van neergelegde industrie standaarde, soos “Responsible Wool Standards” , ten einde die toekoms van mededinging in die internasionale omgewing te verseker. Ons wil weereens die versekering gee dat OVK daartoe verbind is om ons kliënte by te staan in die verkryging van sodanige sertifisering. Produsente moet ook steeds fokus plaas op biosekuriteit en verseker dat kuddegesondheid prioriteit geniet en dat troppe inge-ent is teen siektes soos slenkdalkoors. Dit is ook van kardinale belang dat produsente, in veral die droogte-geteisterde gebiede, moet verseker dat kuddes se voedingstatus prioriteit geniet, ten einde produksie en reproduksie te optimaliseer. Deur die toediening van strategiese minerale en vitamiene aanvullings, kan produksiediere, asook lammers, se immuunsisteme gestimuleer word, wat produksie en reprodusie sal verbeter. Baie belangrik ook weereens, is dat produsente hulle moet vergewis van die dieregesondheid status van diere wat uit ander gebiede aangekoop word, om seker te maak dat siektes soos Johnes, asook weerstandige parasiete, nie na siektevrye plase en omgewings ingebring word nie. Dit kan groot negatiewe ekonomiese gevolge hê. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 7 November 2019, waar sowat 12,068 bale aangebied sal word. Hierdieverslag deur Heinrich Victor, Bestuurder Veselbedryf – OVK

MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the 9th wool auction of the 2019/20 season took place and the Cape Wools Merino indicator traded higher by 6.8% and 1161 points and closed at a clean price of R181.48/kg. The Australian EMI increased by 3.2% as well this week. The Rand traded 3.3% weaker against the US Dollar this week and 3.6%weaker against the Euro, compared to the previous sale. The fairly solid run of the market this week can be attributed to the increase in the Australian market as well as the weakening of the Rand, which had a significant influence on the second day of the auction. This week's offer consisted of high quality, long and medium length Merino wool which saw good competition between the buyers.Shorter types were under pressure due to a still limited offer. The largest increase of 7% was in the 21.5 micron and 22.5 micron segments. Modiano was the major buyer on the auction this week, followed by Standard Wool, Lempriere SA and Tianyu SA. 

A totalof 9,767 bales were on offer, of which 97.6% was sold. On the OVK auction 3,400bales were offered of which 96.1% was sold. The highest price of R147.10/kg wasachieved for a 1 bale lot AH of 16.8 microns, from the clip of  JH du Plessis from Trompsburg. The buyer was Stucken. Congratulations on the achievement!

FORECAST

This week the SA wool market followed the Australian market and performed even better. The main reason for the upward movement in the wool market can be attributed to the fact that the offer consisted of good quality long and medium length top making styles Merino wool which resulted in healthy competition among buyers. An improvement in the Australian market, was an additional stabilizing factor in the market. The weakening of the Rand against major currencies though, especially on the second day of the auction, contributed to the increase in the local market. The overall result of the auction this week is encouraging, given the volatility in the wool market during the past few weeks. Volumes remains under pressure though, as a result of the still pressing drought in large parts of production areas in South Africa. The volumes of wool received in the stores of the brokers this week, are nearly 3% lower compared to the same time of the previous season. Producers are starting to realize the value and put more focus on the importance of set industry standards, such as "Responsible Wool Standards", for assuring future competition in the international environment. We want to re-assure that OVK is committed to assist our producers in the obtaining of such certification. Producers must also still put focus on bio-security and ensure that flock health enjoys priority and that herds are vaccinated against diseases such as Rift Valley Fever. It is also crucial that producers, especially in the drought stricken areas, ensure that the feeding status must enjoy priority, in order to optimize production and reproduction.By the application of strategic mineral and vitamin supplements, the immune systems of production animals as well as lambs can be stimulated, which will increase production and reproduction.  It is also very important that producers make sure of the animal health status of animals bought from different areas, to ensure that diseases like “Johnes’ disease”, as well as resistant parasites are not brought onto disease free farms. That could cause enormous negative economic results. The next wool auction is scheduled for 7 November 2019 where 12,068 bales will be on offer.This report by Heinrich Victor, Manager Fibre Operations – OVK.   

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV13...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV12...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2019
OVK Nuus Desember 2019
Adverteer Hier Lees Meer