Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV08

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV08

geplaas op 19:07 (GMT+2) Vr., 25 Okt. 2019

Die uitslag van die veiling in geheel hierdie week is verblydend / he overall result of the auction this week is encouraging

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die 8ste veiling van die 2019/20 wolseisoen hierdie week plaasgevind en die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.5% en 80 punte hoër verhandel en teen 'n skoonprys van R169.87/kg gesluit. Die Australiese EMI het ooreenkomstig met 1.9% gestyg. Die Rand het hierdie week 1.5% sterker verhandel teen die VSA Dollar ten tyde van die veiling en 1.3% sterker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die mark het hierdie week redelik stabiel gebly, ten spyte van die effense afwaartse neiging op die eerste dag, maar het op die tweede dag die Australiese mark gevolg en verbeter. Die aanbieding het veral bestaan uit goeie kwaliteit lang Merinowol, wat gesorg het vir gesonde kompetisie onder kopers en hoër as die mark presteer het in daardie sektor. Korter tipes was egter onder druk, omdat daar beperkte aanbieding was en kopers nie genoeg volumes kon bekom om vraghouers te vul nie. Die grootste styging hierdie week van 2.3%, was in die 18 mikron segment. Lempriere SA het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano, Standard Wool en Tianyu SA. Daar is in totaal 11,418 bale aangebied, waarvan 95.7% verkoop is. Op die OVK veiling is 2,392 bale aangebied, waarvan 97% verkoop is. Die hoogste prys van R141.10/kg is behaal vir ‘n 1 baal lot AFH van 17.7 mikron, uit die skeersel van CJ Scheepers van Trompsburg. Die koper was Modiano. Baie geluk op die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark die styging in die Australiese mark nagevolg en hoër verhandel. Die grootste rede vir die opwaartse beweging in die SA wolmark kan toegeskryf word aan die feit dat die aanbieding bestaan het uit goeie kwaliteit, lang Merinowol wat goeie kompetisie onder kopershuise tot gevolg gehad het. 'n Verbetering in die Australiese mark op die tweede dag van die veiling, was 'n verdere stabiliserende faktor in die mark. Die versterking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede, het egter verhoed dat daar 'n groter styging was in die plaaslike mark. Die uitslag van die veiling in geheel hierdie week is verblydend, in ag genome die volataliteit in die wolmark gedurende die afgelope paar weke. Volumes bly egter steeds wêreldwyd onder druk, as gevolg van die effek van die steeds knellende droogtes in groot dele van Australië, asook in Suid-Afrika. Die volume wol, ontvang in die makelaars se store hierdie week, is byna 13.5% laer as die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. In Australië is die aanbod op die afgelope veiling ook 17.5% laer as die ooreenstemmende veiling van die vorige seisoen.  Produsente moet meer fokus plaas op die belangrikheid van neergelegde industrie standaarde, soos “Responsible Wool Standards”, ten einde die toekoms van mededinging in die internasionale omgewing te verseker. Ons wil verder die versekering gee dat OVK daartoe verbind is om ons kliënte by te staan in die verkryging van sodanige sertifisering. Produsente moet ook steeds fokus plaas op biosekuriteit en verseker dat kuddegesondheid prioriteit geniet en dat troppe inge-ent is teen siektes soos slenkdalkoors. Indien goeie lentereëns gaan voorkom in gebiede waar vorige uitbrake was, kan die geskiedenis hom herhaal, met katastrofiese ekonomiese gevolge vir die industrie. Baie belangrik ook, is dat produsente hulle moet vergewis van die dieregesondheid status van diere wat uit ander gebiede aangekoop word, om seker te maak dat siektes soos Johnes, asook weerstandige parasiete nie na ‘n siektevrye plaas en omgewing ingebring word nie. Dit kan groot negatiewe ekonomiese gevolge hê. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 31 Oktober 2019, waar sowat 9,524 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bestuurder Veselbedryf – OVK


MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the 8th wool auction of the 2019/20 season took place and the Cape Wools Merino indicator traded by 0.5% and 80 points higher and closed at a clean price of R169.87/kg. The Australian EMI increased by 1.9% as well this week. The Rand traded 1.5% stronger against the US Dollar this week and 1.3% stronger against the Euro, compared to the previous sale. The market remained steady this week despite the somewhat downward trend on the first day of the auction, followed the Australian market on the second day and improved. This week's offer consisted of high quality, good length Merino wool which caused good competition between the buyers and outperformed the market in that sector. Shorter types were under pressure due to a limited offer which meant that buyers could not obtain enough volumes to fill containers. The largest increase of 2.3% was in the 18 micron segment. Lempriere SA was the major buyer on the auction this week, followed by Modiano, Standard Wool and Tianyu SA. A total of 11,418 bales were on offer, of which 95.7% was sold. On the OVK auction 2,392 bales were offered of which 97% was sold. The highest price of R141.10/kg was achieved for a 1 bale lot AFH of 17.7 microns, from the clip of CJ Scheepers from Trompsburg. The buyer was Modiano. Congratulations on this achievement!

FORECAST

This week the SA wool market followed the Australian market and traded higher.  The main reason for the upward movement in the wool market can be attributed to the fact that the offer consisted of good quality long top making styles Merino wool which resulted in healthy competition amongst buyers. An improvement in the Australian market on the second day of the auction, was an additional stabilising factor in the market.  The strengthening of the Rand against major currencies though, prevented a bigger increase in the local market. The overall result of the auction this week is encouraging, given the volatility in the wool market during the past few weeks. Volumes world-wide also remains under pressure, as a result of the still pressing draughts in large parts of Australia and South Africa. The volumes of wool received in the stores of the brokers this week, are nearly 13.5% lower compared to the same time of the previous season. In Australia the offer on this week’s auction decreased by 17.5% compared to the same auction of the previous season.  Producers must put more focus on the importance of set industry standards, such as "Responsible Wool Standards", for assuring future competition in the international environment. We want to give further assurance that OVK is committed to assist our producers in the obtaining of such certification. Producers must also still put focus on bio-security and ensure that flock health enjoys priority and that herds are vaccinated against diseases such as Rift Valley Fever. If good rains will occur during spring and early summer in areas which suffered previous outbreaks, history might repeat itself with catastrophic economic consequences for the industry. It is also very important that producers make sure of the animal health status of animals bought from different areas, to ensure that diseases like “Johnes’ disease”,  as well as resistant parasites are not brought onto disease free farms. That could cause enormous negative economic results. The next wool auction is scheduled for 31 October 2019 where 9,524 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Manager Fibre Operations – OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV13...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV12...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2019
OVK Nuus Desember 2019
Adverteer Hier Lees Meer