Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV07

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV07

geplaas op 08:31 (GMT+2) Vr., 18 Okt. 2019

Hierdie week het die SA wolmark beter presteer as die Australiese mark en minder veld verloor / This week the SA wool market performed better than the Australian market and lost less ground.

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die 7de wolveiling van die 2019/20 wolseisoen hierdie week plaasgevind en die Cape Wools Merino aanwyser het met 0.4% en 75 punte laer  verhandel en teen 'n skoonprys van R169.07/kg gesluit. Die Australiese EMI het ooreenkomstig met 1.7% gedaal. Die Rand het hierdie week 1.9% sterker verhandel teen die VSA Dollar ten tyde van die veiling en 5.2% swakker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Hierdie week se veiling het op 'n laer noot afgeskop, maar het op die tweede dag verbeter. Daar was goeie kompetisie tussen die kopers, onder veral die langer en beter kwaliteit tipes wol wat aangebied is. Die grootste daling hierdie week van 2.8%, was in die 19 mikron segment. Lempriere SA was die grootste koper gevolg deur Standard Wool, Modiano en Tianyu SA. Daar is in totaal 12,282 bale aangebied, waarvan 96.8% verkoop is. Op die OVK veiling is 3,788 bale aangebied, waarvan 96.4% verkoop is. Die hoogste prys van R141.00/kg is deur twee produsente behaal naamlik:  D Visagie van Calvinia vir 'n 2 baal lot AMY en Die Groenewald BDY van Caledon vir 'n 5 baal lot BMY, deur Modiano en New England onderskeidelik gekoop. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark beter presteer as die Australiese mark en minder veld verloor. Die grootste rede vir die sywaartse beweging in die SA wolmark kan toegeskryf word aan die feit dat daar goeie vraag was na goeie kwaliteit lang, kamboltipes wol wat aangebied is. ‘n Verdere bydraende faktor was dat daar goeie kompetisie onder kopershuise was na korter tipes, vanweë 'n beperkte aanbod. 'n Verbetering in die Australiese mark op die tweede dag van die veiling was 'n verdere stabiliserende faktor in die mark. Die  versterking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede, het egter verhoed dat daar 'n styging was in die plaaslike mark. Volataliteit in die wolmark kan steeds gekenmerk word deur die fluktuering in die pryse op weeklikse basis en dit, as gevolg van die voortslepende handelsoorlog tussen China en die VSA, asook die BREXIT kwessie in die VK, wat 'n negatiewe invloed op die Europese ekonomie tot gevolg kan hê. Volumes bly ook wêreldwyd onder druk, as gevolg van die effek van die steeds knellende droogtes in groot dele van Australië, asook in Suid-Afrika. Die volume wol, ontvang in die makelaars se store hierdie week, is byna 14% laer as die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. Tydens die afgelope Noord-Kaap NWKV jaarvergadering, is beraam dat hierdie seisoen tot 30% laer wolproduksie verwag kan word in daardie produksiegebied, as direkte gevolg van die voortslepende droogte.  Klem word ook steeds gelê op die belangrikheid van neergelegde industrie standaarde, soos “Responsible Wool Standards” , ten einde die toekoms van mededinging in die internasionale omgewing te verseker. Ons wil verder die versekering gee dat OVK daartoe verbind is om ons kliënte by te staan in die verkryging van sodanige sertifisering. Produsente moet ook steeds fokus plaas op biosekuriteit en verseker dat kuddegesondheid prioriteit geniet en dat troppe inge-ent is teen siektes soos slenkdalkoors. Indien goeie lentereëns gaan voorkom in gebiede waar vorige uitbrake was, kan die geskiedenis hom herhaal, met katastrofiese ekonomiese gevolge vir die industrie.  Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 24 Oktober 2019, waar sowat 10,415 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bestuurder Veselbedryf - OVK


MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the 7th wool auction of the 2019/20 season took place and the Cape Wools Merino indicator traded lower by 0.4% and 75 points, and closed at a clean price of R169.07/kg. The Australian EMI decreased by 1.7%  this week. The Rand traded 1.9% stronger against the US Dollar this week and 5.2% weaker against the Euro, compared to the previous sale. This week's auction kicked off lower, but gained momentum on the second day. There was good competition amongst buyers, especially for longer and better quality wool, which was on offer. The largest decrease of 2.8% was in the 19 micron segment. Lempriere SA was the major buyer on the auction this week, followed by Standard Wool, Modiano and Tianyu SA. A total of 12,282 bales were on offer, of which 96.8% was sold. On the OVK auction 3,788 bales were offered of which 96.4% was sold. The highest price on the OVK auction, of R141.00/kg was achieved by 2 producers namely:  D Visagie from Calvinia for an 2 bale lot AMY and Die Groenewald BDY from Caledon for a 5 bale lot BMY, bought by Modiano and New England Wool respectively. Congratulations with the achievement!

FORECAST

This week the SA wool market performed better than the Australian market and lost less ground. The main reason for the sideways movement in the wool market can be attributed to the good demand for good quality long top making styles Merino fleeces on offer. Another attributing factor was healthy competition amongst buyers for shorter types, due to a limited offer. An improvement in the Australian market on the second day of the auction, was an additional stabilising factor in the market. The strengthening of the Rand against main currencies though, prevented an increase in the local market. Volatility in the wool market can still be characterised by the weekly fluctuating prices, as a result of the ongoing trade war between Cina and the USA, as well as the BREXIT issue in the UK, which could negatively influence  the European economy. Volumes world wide also remains under pressure as a result of the still pressing draughts in large parts of Australia and South Africa. The volumes of wool received in the stores of the brokers this week, are nearly 14% lower compared to the same time of the previous season. During the recent Northern Cape NWGA AGM, an estimated decrease of 30% in wool production was projected in those production areas, as a direct result of the ongoing drought. Emphasis  are still placed on the importance of set industry standards, such as "Responsible Wool Standards", for assuring future competition in the international environment. We want to give further assurance that OVK is committed to assist our producers in the obtaining of such certification. Producers must put focus on bio-security and ensure that flock health enjoys priority and that herds are vaccinated against diseases like Rift Valley Fever. If good rains will occur during spring and early summer in areas which suffered previous outbreaks, history might repeat itself with catastrophic economical consequences for the industry. The next wool auction is scheduled for 24 October 2019 where 10,415 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Manager Fibre Operations – OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV13...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV12...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2019
OVK Nuus Desember 2019
Adverteer Hier Lees Meer