Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV06

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV06

geplaas op 08:43 (GMT+2) Vr., 11 Okt. 2019

Die Cape Wools Merino aanwyser het met 1.3 hoër verhandel / The Cape Wools Merino indicator traded 1.3% higher

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die 6de veiling van die 2019/20 wolseisoen hierdie week plaasgevind en die Cape Wools Merino aanwyser het met 1.3% en 222 punte hoër verhandel en teen 'n skoonprys van R169.82/kg gesluit. Die Australiese EMI het ter selfdertyd met 1.0% gedaal. Die Rand het hierdie week 1.2% sterker verhandel teen die VSA Dollar ten tyde van die veiling en 6.4% sterker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Hierdie week se katalogus het bestaan uit 'n relatiewe groot volume, wat meegebring het dat dit ‘n twee-dag veiling was. Die aanbieding het bestaan uit goeie kwaliteit lengte en mikron wol. Die grootste styging hierdie week van 2.2%, was in die 22 mikron segment. Lempriere SA het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano, Standard Wool en Tianyu SA. Daar is in totaal 13,776 bale aangebied, waarvan 92.9% verkoop is. Op die OVK veiling is 4,577 bale aangebied, waarvan 92.2% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R145.10/kg, is behaal vir 'n 1 baal lot BH van 18.3 mikron, uit die skeersel van R Bowles Dairies CC uit die Komga distrik. Die koper was Lempriere SA. Baie geluk met die prestasie!

MARKVOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark weereens die neiging in die Australiese mark nagevolg en hoër verhandel, in terme van sentiment. Die grootste rede vir die styging in die wolmark kan toegeskryf word aan die feit dat daar goeie vraag was na goeie kwaliteit lang wol. ‘n Verdere bydraende faktor was dat daar hernude kompetisie onder kopershuise was na die Chinese vakansiedag tydens die vorige veiling. Die effense versterking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede, het egter verhoed dat daar 'n groter styging was in die plaaslike mark. Volataliteit in die wolmark op die kort tot medium termyn kan egter voortduur, as gevolg van die voortslepende handelsoorlog tussen China en die VSA, asook die BREXIT kwessie in die VK, wat 'n negatiewe invloed op die Europese ekonomie tot gevolg kan hê. Ter stawing hiervan is die nuutste berigte uit Australië, dat daar die afgelope 10 weke variasies in die mark was van 743 Australiese sent. Dit is negatief sowel as positief, wat daarop wys dat akkurate vooruitskattings nie moontlik is nie. Volumes bly ook wêreldwyd onder druk, as gevolg van die effek van die steeds knellende droogtes in groot dele van Australië, asook in Suid-Afrika. Die volume wol, ontvang in die makelaars se store, is byna 15% laer as die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. Produsente moet steeds daarop let dat dit al hoe belangriker word om aan neergelegde industrie standaarde, soos “Responsible Wool Standards” te voldoen, ten einde die toekoms van mededinging in die internasionale omgewing te verseker. OVK is verbind daartoe om ons kliënte by te staan in die verkryging van sodanige sertifisering. Produsente moet ook verseker dat kuddegesondheid prioriteit geniet en dat troppe inge-ent is teen siektes soos slenkdalkoors. Indien goeie lentereëns gaan voorkom in gebiede waar vorige uitbrake was, kan die geskiedenis hom herhaal, met katastrofiese ekonomiese gevolge vir die industrie. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 17 Oktober 2019, waar sowat 13,121 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bestuurder Veselbedryf - OVK


MARKET ANALYSIS

In Port Elizabeth the 6th wool auction of the 2019/20 season took place and the Cape Wools Merino indicator traded higher by 1.3% and 222 points, and closed at a clean price of R169.82/kg. The Australian EMI decreased by 1.0% on the other hand this week. The Rand traded 1.2% stronger against the US Dollar this week and 6.4% stronger against the Euro, compared to the previous sale. This week's catalogue consisted of relatively larger volumes, which resulted in a two day sale. The offering consisted of good quality length and micron wool. The largest increase of 2.2% was in the 22 micron segment. Lempriere SA was the major buyer on the auction this week, followed by Modiano, Standard Wool and Tianyu SA. A total of 13,776 bales were on offer, of which 92.9% was sold. On the OVK auction 4,577 bales were offered of which 92.2% was sold. The highest price on the OVK auction, of R145.10/kg was for an 1 bale lot BH of 18.3 micron, from the clip of R Bowles Dairies CC from the Komga district. The buyer was Lempriere SA. Congratulations with the achievement!

MARKET FORECAST

This week the SA wool market again followed the Australian market and traded higher, in terms of sentiment. The main reason for the increase in the wool market can be attributed to the good demand for good quality long wool. Another attributing factor was renewed competition amongst all buying houses after the Chinese holiday during the previous sale. The slight strengthening of the Rand against main currencies, prevented a bigger increase in the local market. Volitality in the wool market on the short and medium terms might proceed though, as a result of the ongoing trade war between Cina and the USA, as well as the BREXIT issue in the UK, which could negatively influence the European economy. Substantiating this, reports from Australia shows a varience of 743 Aus cents in the wool market for the past 10 weeks. This is positive and negative, which proofs that accurate predictions for market tendencies is not possible. Volumes world wide also remains under pressure as a result of the still pressing draughts in large parts of Australia and South Africa. The volumes of wool received in the stores of the brokers are 15% lower compared to the same time of the previous season. Producers must still be aware that it becomes more important to adhere to set industry standards, such as Responsible Wool Standards, for assuring future competition in the international environment. OVK is committed to assit our producers in the obtaining of such certification. Producers must also ensure that flock health enjoys priority and that herds are vaccinated against diseases like Rift Valley Fever. If good rains will occur during spring and early summer in areas which suffered previous outbreaks, history might repeat itself with catastrophic economical consequences for the industry. The next wool auction is scheduled for 17 October 2019 where 13 121 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Manager Fibre Operations – OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus September 2019
OVK Nuus September 2019
Adverteer Hier Lees Meer