Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV04

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV04

geplaas op 10:44 (GMT+2) Do., 03 Okt. 2019

Die effense verswakking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede, het egter verhoed dat daar 'n groter daling was / The light weakening of the Rand against major currencies though, prevented a bigger decline

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die 4de veiling van die 2019/20 wolseisoen hierdie week plaasgevind en die Cape Wools Merino aanwyser het met 2.7% en 471 punte laer verhandel en teen 'n skoonprys van R167.60/kg gesluit. Die Australiese EMI het ooreenstemmend met 3.2% gedaal. Die Rand het hierdie week 2.0% swakker verhandel teen die VSA Dollar ten tyde van die veiling en 1.8% swakker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Hierdie week se katalogus het bestaan uit 'n relatiewe klein volume, wat meegebring het dat dit slegs 'n eendag veiling was. Die aanbieding het bestaan uit goeie kwaliteit lengte en mikron wol, met 'n beperkte hoeveelheid kort wol wat aangebied is. Die grootste daling van 3.1% hierdie week, was in die 20 mikron segment. Lempriere SA het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Modiano, Standard Wool, en Stucken. Daar is in totaal 8,034 bale aangebied, waarvan 87.6% verkoop is. Op die OVK veiling is 1,668 bale aangebied, waarvan 93.2% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R145.20/kg, is behaal vir 'n 1 baal lot CFH van 16.5 mikron, uit die skeersel van BA Burger uit die Cathcart distrik. Die koper was Lempriere SA. Baie geluk met die prestasie!

MARKVOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark weereens die neiging in die Australiese mark nagevolg en laer verhandel. Die grootste rede vir die daling in die wolmark kan toegeskryf word aan die feit dat die veiling op 'n Chinese nasionale vakansiedag plaasgevind het en kopersdeelname gedemp het. Die effense verswakking van die Rand teenoor die vernaamste geldeenhede, het egter verhoed dat daar 'n groter daling was. Toonaangewende rolspelers in die industrie voorspel egter steeds dat volataliteit in die wolmark op die kort tot medium termyn kan voortduur, as gevolg van die voortslepende handelsoorlog tussen China en die VSA, asook die BREXIT-kwessie in die VK, wat 'n negatiewe invloed op die Europese ekonomie tot gevolg kan hê. Die positiewe kant egter, is dat die pyplyn van wol wêreldwyd redelik leeg is, wat 'n vinniger impak kan hê, sou die aanvraag styg. Volumes bly ook wêreldwyd onder druk, as gevolg van die effek van die knellende droogtes in groot dele van Australië, asook in Suid-Afrika. Klem word ook steeds gelê op volhoubaarheid en naspeurbaarheid en produsente moet daarop let dat dit al hoe belangriker word om aan neergelegde standaarde, soos “Responsible Wool Standards” te voldoen, ten einde die toekoms van mededinging in die internasionale omgewing te verseker. OVK is verbind daartoe om ons kliënte by te staan in die verkryging van sodanige sertifisering. Produsente moet steeds verseker dat kuddes inge-ent is teen siektes soos slenkdalkoors. Indien goeie lentereëns gaan voorkom in gebiede waar vorige uitbrake was, kan die geskiedenis hom herhaal, met katastrofiese ekonomiese gevolge vir die industrie. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 10 Oktober 2019, waar sowat 15,606 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bestuurder : Vesel Operasioneel - OVK


MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the 4th wool auction of the 2019/20 season took place and the Cape Wools Merino indicator traded lower by 2.7% and 471 points, and closed at a clean price of R167.60/kg. The Australian EMI decreased by 3.2% accordingly this week. The Rand traded 2.0% weaker against the US Dollar this week and 1.8% weaker against the Euro, compared to the previous sale. This week's catalogue consisted of relatively smaller volumes, which resulted in an only one day sale. The offering consisted of good quality length and micron wool, with a limited amount of short wool offered. The largest decrease of 3.1%, was in the 20 micron segment. Lempriere SA was the major buyer on the auction this week, followed by Modiano, Standard Wool and Stucken. A total of 8,034 bales were on offer, of which 87.6% was sold. On the OVK auction 1,668 bales were offered of which 93.2% was sold. The highest price on the OVK auction, of R145.20/kg was for an 1 bale lot CFH of 16.5 micron, from the clip of BA Burger from the Cathcart district. The buyer was Lempriere SA. Congratulations with the achievement!

MARKET FORECAST

This week the SA market again followed the trend in the Australian market and traded lower. The main reason for the decrease in the wool market can be attributed to the fact that the auction took place on a Chinese national holiday, which tempered buyer participation. The light weakening of the Rand against major currencies though, prevented a bigger decline. Major role players in the industry still predict that volatility may proceed in the market for the short and medium term , due to the ongoing trade war between China and the USA, as well as the BREXIT situation in the UK, which may have a negative impact on the European economy. The positive side though, is that the global pipeline of wool, is still fairly empty, which could mean a quick impact on the market, in case of an increasing demand. Volumes worldwide also stays under pressure, mainly as a result of ongoing droughts in Australia as well as in SA. Emphasis is also still placed on sustainability and traceability and producers must realise that it is becoming more important to adhere to set standards such as Responsible Wool Standards, in order to ensure future competition in the international environment. OVK is committed to assist our clients in the obtaining of such certification. Producers must still ensure that flocks are vaccinated against diseases such as Rift Valley Fever. If good rains will fall during early summer in areas where previous outbreaks occurred, history could repeat itself, resulting in catastrophic economical results for the industry. The next wool auction is scheduled for 10 October 2019, where approximately 15,606 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Manager : Fibre Operations - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus September 2019
OVK Nuus September 2019
Adverteer Hier Lees Meer