Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV02

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV02

geplaas op 11:07 (GMT+2) Vr., 13 Sep. 2019

Die Cape Wools alle wolaanwyser het met 'n merkwaardige 10.8% gestyg / The Cape Wools all wool indicator traded higher with an astonishing 10.8%

MARKANALISE

Die 2de veiling van die 2019/20 wolseisoen het hierdie week in Port Elizabeth plaasgevind en die Cape Wools alle wolaanwyser het met 'n merkwaardige 10.8% en 1590 punte hoër verhandel, en teen ‘n skoonprys van R163.60/kg gesluit. Die Australiese EMI het ooreenstemmend met 12.5% gestyg. Die Rand het hierdie week, ten tyde van die veiling, 1.2% sterker verhandel teen die VSA Dollar en 1.7% sterker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Fyner wol het nie so sterk vertoon nie, maar wol sterker as 19.5 mikron het baie kompetisie ervaar, met die grootste styging van 13.1% in die 20.5 mikron segment. Korter en laer kwaliteit wol was egter onder druk en het slegs marginaal gestyg. Daar was gesonde mededinging onder die kopers vir die langer en beter tipes wol, wat 'n positiewe invloed op die SA mark gehad het. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Lempriere SA en Stucken. In totaal is 6856 bale aangebied waarvan 91.5% is verkoop.

Op die OVK veiling is 2197 bale aangebied, waarvan 95.5% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R136.00/kg, is behaal vir 'n 8 baal lot BBM van 18.6 mikron, uit die skeersel van Boomanulla Trust, Richmond (NK). Die koper was New England Wool. Baie geluk met die prestasie!

MARKVOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark die styging in die Australiese mark nagevolg en heelwat hoër verhandel. Die groot rede vir die styging in die wolmark kan grootliks toegeskryf word aan die beperkte hoeveelheid wol wat die afgelope weke aangebied is en die tekort aan goeie kwaliteit wol. Ons berig ook dat verskeping van die vorige seisoen se wol wat, as gevolg van die verbod op invoere vanaf SA na China steeds in die makelaars se store geberg word, goed op dreef is. Goeie vordering met verskeping word gemaak, nadat daar aan die vereistes, gestel deur China, voldoen is. Die verbod was vanweë die uitbraak van bek- en klouseer in 'n area in die Limpopo provinsie in SA, maar is sedertdien, onderworpe aan voorwaardes, opgehef. Die gevolg was hewige negatiewe finansiële implikasies vir kopers, sowel as die res van die waardeketting. OVK bevestig graag dat aan al die gestelde temperatuurvereistes voldoen word om wol na China te kan uitvoer, en kopers kan dus met gemoedsrus wol vanaf OVK aankoop. Dit is positief om te kan berig dat die wolmark moontlik 'n draaipunt bereik het en dat stabiliteit vir die nabye toekoms verwag kan word. Produsente moet ook let daarop dat biosekuriteit van al groter belang word en dat boere moet verseker dat hul kuddes inge-ent is teen aansteeklike siektes soos slenkdalkoors en miltsiekte. Maak ook seker dat kuddes se voedingstatus so hoog as moontlik gehou word, omdat dit bepalend is vir positiewe produksie en reproduksie. Naspeurbaarheid is tans die gonswoord in die wolindustrie en produsente moet daarop let dat dit al hoe belangriker word om, ten einde die toekoms van mededinging in die internasionale omgewing te verseker, te voldoen aan neergelegde standaarde, soos "Responsible Wool Standards". OVK is verbind daartoe om ons kliënte by te staan in die verkryging van sodanige sertifisering. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 26 September 2019, waar ±10932 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bestuurder: Veselbedryf – OVK.

 

Market analyses

The 2nd wool auction of the 2019/20 season took place in Port Elizabeth this week and the Cape Wools all wool indicator traded higher than the previous auction with an astonishing 10.8% and 1590 points, to close at a clean price of R163.30/kg. The Australin EMI increased with 12.5% accordingly this week. The Rand, compared to the previous sale, traded 1.2% stronger against the US Dollar this week, and 1.7% stronger against the Euro. Finer wool was not affected much, but wools 19.5 microns and more attracted extreme competition, with the biggest increase of 13.1% in the 20.5 micron segment. Shorter and inferior wools were under pressure though, and increased only marginally. There was healthy competition amongst buyers for longer and better types of wool, which had a positive influence on the SA market. Modiano was the major buyer on the auction, followed by Standard Wool, Lempriere SA and Stucken. In total 6856 bales were on offer, of which 91.5% were sold.

On the OVK auction 2197 bales were offered of which 95.5% were sold. The highest price on the OVK auction, of R136.00/kg, was reached for an 8 bale lot BBM of 18.6 micron, from the clip of Boomanulla Trust from the Richmond (NC) district. The buyer was New England Wool. Congratulations with the achievement!

MARKET FORECAST

This week the SA market followed the incline in the Australian market and traded significantly higher. The reason for the sharp increase in the wool market can be attributed to the limited offerings of the past few weeks and the shortage of good quality wool. We also report that the shipping of wool from the previous season which was delayed as a result of the export ban to China, and therefore still being stored at the brokers, is making good progress after the requirements, set by China, have been met. The ban was as a result of the Foot and Mouth disease outbreak in an area of the Limpopo province in SA, but since then, subject to conditions, have been lifted. The result was severe negative financial implications for wool buyers, as well as the rest of the value chain. OVK gladly confirms that, the set temperature requirements, for the exportation of wool to China, have been met and buyers can therefore buy wool from OVK with peace of mind. It is also positive to report that indications are there that the market sentiment possibly reached a turning point and that stability might be expected for the near future. Producers must take note that bio-security is becoming more important and farmers must ensure that their flocks are vaccinated against contageous diseases such as Rift Valley Fever and Anthrax. Also ensure that the nutritional status of flocks stays as high as possible, because that is determinative for production and reproduction. Traceability is currently the buzz word in the wool industry and producers will have to note that, in order to ensure future competition in the international environment, it is becoming more important to adhere to set standards such as Responsible Wool Standards. OVK is committed to assist our clients in the obtaining of such certification. The next wool auction is scheduled for 26 September 2019, where ±10932 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Manager: Fibre Operations - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus September 2019
OVK Nuus September 2019
Adverteer Hier Lees Meer