Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV01

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CV01

geplaas op 10:01 (GMT+2) Vr., 06 Sep. 2019

Hierdie week het die SA wolmark die daling in die Australiese mark nagevolg en heelwat laer verhandel / This week the SA market followed the decline in the Australian market and traded significantly lower.

MARKANALISE

In Port Elizabeth het die 1ste  veiling van die 2019/20 wolseisoen plaasgevind en die Cape Wools alle wol aanwyser het teen 28.3% en 5 837 punte laer verhandel as die laaste veiling van die vorige seisoen en teen ‘n skoonprys van R147.70/kg gesluit. Die Australiese EMI het ooreenstemmend met 27.4% gedaal. Die Rand het hierdie week  0.6% swakker verhandel teen die Dollar ten tyde van die veiling, maar 1.3% sterker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Alhoewel die eerste dag van die veiling 'n verlaging van 34% ervaar het, het die Australiese mark teen Donderdag herstel getoon, wat gelei het tot 'n sterker SA mark. Daar was gesonde kompetisie onder die kopers vir die langer en beter tipes wol, wat 'n positiewe invloed op die SA mark gehad het.  Standard Wool het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Lempriere SA, Modiano en Tianyu SA. 8634 Bale is in totaal aangebied, waarvan 81.8% verkoop is. Op die OVK veiling is 2865 bale aangebied, waarvan 86.5% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R154.00/kg, is behaal vir 'n 2 baal lot BH van 17.7 mikron, uit die skeersel van Ghap Boerdery BK van Britstown. Die koper was New England Wool. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark die daling in die Australiese mark nagevolg en heelwat laer verhandel. Die groot rede vir die verlaging in die wolmark, is die traagheid van aankope uit China, wat die gevolg is van die voortslepende handelsoorlog tussen die VSA en China. Die goeie nuus egter is dat verskeping van die vorige seisoen se wol, wat steeds in die makelaars se store geberg word, a.g.v. die verbod op invoere vanaf SA na China, goed op dreef is en dat vordering gemaak word, nadat aan die vereistes, gestel deur China, aan voldoen is. Die verbod was, vanweë die uitbraak van Bek-en klouseer in die Limpopo provinsie in SA en geld sedert Februarie 2019. Die gevolg was hewige negatiewe finasiële implikasies vir kopers, sowel as die res van die waardeketting.  OVK bevestig egter dat aan al die gestelde temperatuurvereistes voldoen word, soos vereis, om wol na China te kan uitvoer en kopers kan dus met gemoedsrus wol vanaf OVK aankoop. Aanduidings is daar dat die wolmark 'n draaipunt bereik het en dat stabiliteit vir die nabye toekoms verwag word. Verder wil ons produsente atend maak daarop dat biosekuriteit van al groter belang word en dat boere moet verseker dat hul kuddes inge-ent is teen aansteeklike siektes soos Slenkdalkoors, Miltsiekte, ens. Naspeurbaarheid gaan ook 'n onlosmaaklike deel word van die wolindustrie en produsente moet daarop bedag wees, ten einde die toekoms van mededinging in die internasionale omgewing te verseker. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 12 September 2019, waar ±9258 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK


MARKET ANALYSES

In Port Elizabeth the first wool auction of the 2019/20 season took place and the Cape Wools all wool indicator traded 28.3% and 5 837 points lower then the last auction of the previous season and closed at a clean price of R147.70/kg. the Australin EMI declined with 27.4% this week. The Rand traded 0.6% lower against the US Dollar this week, but 1.3% stronger against the Euro, compared to the previous sale. In spite of the fact that the auction experienced a decline of 34% on the first day of auction, the Australian market showed a recovery on Thursday, wich resulted in a stronger SA market. There was a healthy competion amongst buyers for longer and better types of wool, which had a positive influence on the SA market. Standard Wool was the major buyer on the auction, followed by Lemprierre SA, Modiano and Tianyu SA. 8634 Bales were on offer, of which 81.8% was sold. On the OVK auction 2865 bales were offered of which 86.5% were sold. The highest price on the OVK auction, of R154.00/kg was for a 2 bale lot BH of 17.7 micron, from the clip of Ghap Farming CC from the Britstown district. The buyer was New England Wool. Congratulations with the achievement!

FORECAST

This week the SA market followed the decline in the Australian market and traded significantly lower. The reason for the decline in the wool market is the slowness of purchase from China, which is the result of the ongoing trade war between the USA and China. The good news though, is that shipping of wool, which was still stored in the stores of the brokers from the previous season, because of the export ban to China, are in progress, after the requirements set by China, was met. The ban was the result of the Food and Mouth disease outbreak in the Limpopo province in SA and started already in February 2019. The result was severe negative financial implications for wool buyers, as well as the rest of the value chain. OVK can confirm though, that the set temperature requirements, for the exportation of wool to China, is met and buyers can therefore buy wool from OVK with peace of mind. Indications are there that the market sentiment has turned positive and that stability is expected for the near future. Futher we want to emphasize the importance of bio-security and producers must ensure that their flocks are vaccinated against contageous diseases such as Rift Valley Fever, Anthrax, etc. Traceability will also become an inextricable part of the wool industry and producers will have to be aware of that, in order to ensure further competition in the international environment. The next wool auction is scheduled for 12 September 2019, where ±9258 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus September 2019
OVK Nuus September 2019
Adverteer Hier Lees Meer