Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS34

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS34

geplaas op 11:54 (GMT+2) Do., 06 Jun. 2019

Op die 34ste en laaste veiling van die 2018/19 seisoen, het die wolmark in Port Elizabeth die week onveranderd verhandel / On the 34th and last auction of the 2018/19 season the wool market in Port Elizabeth traded unchanged

MARKANALISE

Op die 34ste en laaste veiling van die 2018/19 seisoen, het die wolmark in Port Elizabeth die week onveranderd verhandel en die Cape Wools alle wol aanwyser het teen ‘n skoonprys van R206.07/kg gesluit. Die Australiese EMI het met 0.9% gestyg. Die Rand het hierdie week 0.7% sterker verhandel teen die Dollar ten tyde van die veiling, maar 0.4% swakker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Daar was 'n styging vandeesweek van 3.5%, in die 21.5 mikron segment. Goeie kwaliteit medium en fyner wol het hierdie week steeds goeie aandag getrek by kopers. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Tianyu SA en Stucken.

12 437 Bale is in totaal aangebied, waarvan 91.3% verkoop is. Op die OVK veiling is 4 134 bale aangebied, waarvan 92.7% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R185.00/kg, is behaal vir 'n 2 baal lot BH van 18.8 mikron, uit die skeersel van Opperman & Seuns van Frankfort. Die koper was New England. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week het die wolmark die effense styging in Australies mark nagevolg en onveranderd verhandel, ten spyte van 'n effense sterker Rand. Die verbod op uitvoere na China speel egter steeds ‘n groot rol en dit word weerspieël in die traagheid in die verhandeling van veral korter wolle. Alhoewel samesprekings tussen SA en China voortgaan, is daar steeds nie 'n oplossing gevind nie en die situasie kan nog onbepaald voortduur. Produsente word daarom steeds aangeraai om, indien enigsins moontlik, hul skeerpatroon aan te pas en eerder ‘n langer wol te skeer, aangesien wol van onder 65mm die grootste druk ondervind, omdat dit dié tipes is wat die meeste na China uitgevoer word. In SA is wolontvangstes hierdie week 43% laer as dieselfde week van die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 13.56% minder as die 2017/18 seisoen. 'n Uitbraak van Miltsiekte is in Lesotho bevestig, wat kwarantyn tot gevolg het en dus alle uitvoere van lewende hawe, vesel en vleis verbied. Dit plaas die Lesotho produsente, wat reeds baie swaar kry, onder hernude ekonomiese druk. Produsente in SA moet dus ook verseker dat veetroppe inge-ent is teen siektes soos Slenkdalkoors, Miltsiekte, ens., om sover moontlik te verhoed dat uitbrake ook hier kan voorkom en groot ekonomiese verliese tot gevolg kan hê. Die winter is die ideale tyd vir in-enting van veetroppe en verseker dus dat ‘n geïntegreerde entings-en doseringsprogram gevolg word, tesame met voldoende voeding. Die eerste wolveiling van die nuwe wolseisoen, is geskeduleer vir 14 Augustus 2019. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel – OVK


MARKET ANALYSES

On the 34th and last auction of the 2018/19 season the wool market in Port Elizabeth traded unchanged and the Cape Wools all wool indicator closed on R206.07/kg (clean). The Australian EMI increased by 0.9%. This week the Rand traded 0.7% stronger against the US Dollar but 0.4% weaker against the Euro, compared to levels during the previous sale. There was an increase this week of 3.5% in the 21.5micron segment. Good quality medium and finer wools still drew attention amongst buyers this week. Modiano bought the highest number of bales this week, followed by Standard Wool, Tianyu SA and Stucken.

12 437 bales were on offer in total, of which 91.3% were sold. On the OVK auction, 4 134 bales were on offer of which 92.7% were sold. The highest price on the OVK auction, of R185.00kg, was for a 2 bale lot BH of 18.8 microns, from the clip of Opperman & Sons from Frankfort. The buyer was New England. Congratulations on the performance!

FORECAST

This week the wool market followed the slight increase in the Australian market and traded unchanged, in spite of the slightly stronger Rand. The ban on exports to China still plays a significant role though and that is reflected in the slowness in the trade of especially shorter wool. Although negotiations between SA and China is still in progress, no solution is found yet and the situation may continue undetermined. Producers are therefore still advised to, if possible, customize their shearing pattern in order to produce a longer wool, because wools of lengths less than 65mm, are experiencing the highest pressure, for these are the types which are mostly exported to China. In SA, receivals of wool this week is 43% lower compared to the same week of the previous season and accumulated, 13.56% less than the 2017/18 season. An outbreak of Anthrax in Lesotho is confirmed, which resulted in quarantine and therefore a ban is put on all exports of livestock, meat and fibre. That puts the Lesotho producers, who are already suffering, under renewed economic pressure. Producers in SA must also therefore ensure that flocks are vaccinated against diseases such as Rift Valley Fever, Anthrax, etc., in order to prevent outbreaks that could again result in huge economic losses. The winter is the ideal time to vaccinate flocks. Ensure therefore that an integrated vaccination and dosing program is followed and maintained at all times, together with sufficient feeding. The first wool auction for the new season, is scheduled for 14 August 2019. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus September 2019
OVK Nuus September 2019
Adverteer Hier Lees Meer