Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS33

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS33

geplaas op 11:17 (GMT+2) Do., 30 Mei 2019

Op die 33ste veiling van die 2018/19 seisoen, het die wolmark in Port Elizabeth die week hoër verhandel / On the 33rd auction of the 2018/19 season the wool market in Port Elizabeth gained some strength

MARKANALISE

Op die 33ste veiling van die 2018/19 seisoen, het die wolmark in Port Elizabeth die week hoër verhandel en die Cape Wools alle wol aanwyser het met 1.8% en 373 punte gestyg om teen ‘n skoonprys van R205.98/kg te sluit. Die Australiese EMI het met 3.3% gedaal. Die Rand het hierdie week verswak teen die vernaamste geldeenhede en het ten tyde van die veiling 3.9% swakker teen die VSA Dollar, asook 3.5% swakker teen die Euro verhandel, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die grootste styging vandeesweek van tot 4.8%, was in die 22.5 mikron segment. Die verswaking van die Rand was hierdie week die hoofsaaklike invloed op die veilingspryse, te midde van 'n laer Australiese mark. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Tianyu SA en Lempriere SA.

8 986 Bale is in totaal aangebied, waarvan 94.4% verkoop is. Op die OVK veiling is 2 654 bale aangebied, waarvan 97.4% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R172.00/kg, is behaal vir 'n 1 baal lot AH van 18.3 mikron, uit die skeersel van CA Davenport van Steynsburg. Die koper was Modiano. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week se styging in die wolmark kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die wisselkoers. Die verbod op uitvoere na China speel egter steeds ‘n groot rol en dit word weerspieël in die traagheid in die verhandeling van veral korter wolle. Cape Wools het berig dat samesprekings tussen rolspelers in China en Suid-Afrika steeds voortgaan en daar gehoop word op spoedige positiewe uitkoms. Die situasie kan egter nog geruime tyd voortduur en produsente word steeds aangeraai om, indien enigsins moontlik, hul skeerpatroon aan te pas en eerder ‘n langer wol te skeer, aangesien wol van onder 65mm die grootste druk ondervind, omdat dit dié tipes is wat die meeste na China uitgevoer word. In SA is wolontvangstes hierdie week 44% laer as dieselfde week van die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 13.61% minder as die 2017/18 seisoen. Vesel vanaf Lesotho word steeds nie in die Suid Afrikaanse mark ontvang nie, as gevolg van burokratiese rompslomp deur die owerhede om permitte uit te reik. Internasionale klem op volhoubaarheid en naspeurbaarheid is aan die orde van die dag en volhoubare boerdery praktyke sal dus al meer aandag moet geniet, ook in die veselbedryf, ten einde internasionaal te kan meeding. Produsente moet ook steeds verseker dat veetroppe inge-ent is teen siektes soos Slenkdalkoors, Miltsiekte, ens., om sover moontlik te verhoed dat uitbrake weer groot ekonomiese verliese tot gevolg kan hê. Verseker dus dat ‘n geïntegreerde entings-en doseringsprogram te alle tye gevolg word, tesame met voldoende voeding. Die laaste wolveiling vir die wolverkoopseisoen is geskeduleer vir 5 Junie 2019 waar 10 838 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK

MARKET ANALYSIS

On the 33rd auction of the 2018/19 season the wool market in Port Elizabeth gained some strength and the Cape Wools all wool indicator increased by 1.8% and 373 points, to close on R205.98/kg (clean). The Australian EMI decreased by 3.3%. This week the Rand weakened against the most important currencies and traded 3.9% weaker against the US Dollar and 3.5% weaker against the Euro, compared to levels during the previous sale. The biggest increase this week of up to 4.8%, was in the 22.5micron segment. The weakening of the Rand this week was the main influence on auction prices amid of the decrease in the Australian EMI. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Standard Wool, Tianyu SA and Lempriere.

8 986 bales were on offer in total, of which 94.4% were sold. On the OVK auction, 2 654 bales were on offer of which 97.4% were sold. The highest price on the OVK auction, of R172.00kg, was for a 1 bale lot AH of 18.3 microns, from the clip of CA Davenport from Steynsburg. The buyer was Modiano. Congratulations on the performance!

FORECAST

This week’s increase in the wool price can be predominantly attributed to the exchange rate. The ban on exports to China still plays a significant role though and that is reflected in the slowness in the trade of especially shorter wool. Cape Wools reports that negotiations between role players in China and SA is continuing and we hope to reach a positive outcome soon. The situation could continue for still some time though and producers are therefore advised to, if possible, customize their shearing pattern in order to produce a longer wool, because wools of lengths less than 65mm, are experiencing the highest pressure, for these are the types which are mostly exported to China. In SA, receivals of wool this week is 44% lower compared to the same week of the previous season and accumulated, 13.61% less than the 2017/18 season. Fibre from Lesotho is still not received in the South African market, because of bureaucratic red tape by the authorities to issue permits. International emphasis on sustainability and traceability is at the order of the day and sustainable farming practices will therefore have to enjoy more attention, also in the fibre industry, in order to compete internationally. Producers must also ensure that flocks are vaccinated against diseases such as Rift Valley Fever, Anthrax, etc., in order to prevent outbreaks that could again result in huge economic losses. Ensure therefore that an integrated vaccination and dosing program is followed and maintained at all times, together with sufficient feeding. The last wool auction of the wool selling season is scheduled for the 5th of June 2019 where 10 838 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOL KAT / WOOL CAT CR034...


Lees Meer

WOL KAT / WOOL CAT CR033...


Lees Meer

WOL KAT / WOOL CAT CR032...


Lees Meer

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT W1806...


Lees Meer

WOL KAT / WOOL CAT CR031...


Lees Meer

SYBOKHAAR KAT / MOHAIR CAT S1805...


Lees Meer

WOL KAT / WOOL CAT CR030...


Lees Meer

WOL KAT / WOOL CAT CR029...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Desember 2019
OVK Nuus Desember 2019
Adverteer Hier Lees Meer