Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS32

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS32

geplaas op 11:29 (GMT+2) Do., 16 Mei 2019

Op die 32ste veiling van die seisoen, het die wolmark in Port Elizabeth die week weer efens swakker verhandel / On the 32nd auction of the season the wool market in Port Elizabeth lost some ground this week

MARKANALISE

Op die 32ste veiling van die seisoen, het die wolmark in Port Elizabeth die week weer efens swakker verhandel en die Cape Wools Alle Wol aanwyser het met 2.5% en 514 punte gedaal om teen ‘n skoonprys van R202.25/kg te sluit. Die Australiese EMI het met 1.5% gedaal. Die Rand het hierdie week versterk teen die vernaamste geldeenhede en het ten tyde van die veiling 0.8% sterker teen die VSA Dollar, asook 0.7% sterker teen die Euro verhandel, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Die grootste daling vandeesweek van tot 5.8%, was in die 18 mikron segment. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Tianyu SA en Stucken. 5 686 Bale is in totaal aangebied, waarvan 77.4% verkoop is. Op die OVK veiling is 2 025 bale aangebied, waarvan 86.7% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling, van R168.00/kg, is behaal vir 'n 3 baal lot BH van 17.7 mikron, uit die skeersel van die JJ Potgieter Boerdery van Wakkerstroom. Die koper was New England Wool. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Hierdie week se effense daling in die wolmark kan hoofsaaklik toegeskryf word aan die wisselkoers, asook 'n daling in die Australiese EMI. Die verbod op uitvoere na China speel egter steeds ‘n groot rol en dit word weerspieël in die prysafname in veral korter wolle. Totdat daar duidelike uitsluitsel is rakende die situasie, word produsente steeds aangeraai om, indien enigsins moontlik, hul skeerpatroon aan te pas en eerder ‘n langer wol te skeer, aangesien wol van onder 65mm die grootste druk ondervind, omdat dit dié tipes is wat die meeste na China uitgevoer word. In SA is wolontvangstes hierdie week 58% laer as dieselfde week van die vorige seisoen en ge-akkumuleerd, 13.46% minder as die 2017/18 seisoen. In Lesotho het die Hooggeregshof in die guns van die produsente beslis en beveel dat die uitvoerverbod op vesel na SA onmiddellik opgehef moet word. Ons vertrou dat veselhandel met Lesotho eersdaags weer kan terugkeer na normaal. Daar word internasionaal al meer klem gelê op volhoubaarheid en naspeurbaarheid en volhoubare boerdery praktyke sal dus al meer aandag moet geniet, ook in die veselbedryf, ten einde internasionaal te kan meeding. Produsente moet ook steeds verseker dat veetroppe inge-ent is teen siektes soos Slenkdalkoors, om sover moontlik te verhoed dat uitbrake weer groot ekonomiese verliese tot gevolg kan hê. Uitbrake buitenstyd is moontlik, vanweë die ongekende warm weerstoestande vir hierdie tyd van die jaar, wat goeie reëns in sekere produksiegebiede opgevolg het. Verseker dus dat ‘n geïntegreerde entings-en doseringsprogram te alle tye gevolg word, tesame met voldoende voeding. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 29 Mei 2019. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK

MARKET ANALYSES

On the 32nd auction of the season the wool market in Port Elizabeth lost some ground this week and the Cape Wools All Wool Indicator decreased by 2.5% and 514 points, to close on R202.25/kg (clean). The Australian EMI decreased by 1.5%. This week the Rand strengthened against the most important currencies and traded 0.8% stronger against the US Dollar and 0.7% stronger against the Euro, compared to levels during the previous sale. The biggest decrease this week of up to 5.8%, was in the 18 micron segment. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Standard Wool, Tianyu SA and Stucken. 5 686 bales were on offer in total, of which 77,4% were sold. On the OVK auction, 2 025 bales were on offer of which 86.7% were sold. The highest price on the OVK auction, of R168.00kg, was for a 3 bale lot BH of 17.7 microns, from the clip of JJ Potgieter Farming from Wakkerstroom. The buyer was New England Wool. Congratulations on the performance!

FORECAST

This week’s slight decrease in the wool price can be predominantly attributed to the exchange rate, as well as the decrease in the Australian EMI. The ban on exports to China still plays a significant role though and that reflects in the price decrease in especially shorter wool. Until there is clarity regarding the situation, producers are therefore still advised to, if possible, customize their shearing pattern in order to produce a longer wool, because wools of lengths less than 65mm, are experiencing the highest pressure, for these are the types which are mostly exported to China. In SA, receivals of wool this week, is 58% lower compared to the same week of the previous season and accumulated, 13.46% less than the 2017/18 season. In Lesotho the High Court granted judgement in favour of the producers and ordered that the export ban on fibre to SA must be uplifted. We trust that fibre trade with Lesotho will return back to normal soon. Internationally more emphasis is put on sustainability and traceability and sustainable farming practices will therefore have to enjoy more attention, also in the fibre industry, in order to compete internationally. Producers must also ensure that flocks are vaccinated against diseases such as Rift Valley Fever, in order to prevent outbreaks that could again result in huge economic losses. Out of season outbreaks is possible, due to good rains in some production areas, which was followed up by unusual warm weather conditions for this time of the year. Ensure therefore that an integrated vaccination and dosing program is followed and maintained at all times, together with sufficient feeding. The next wool auction is scheduled for 29 May 2019. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

SYBOKHAARMARKVERSLAG / MOHAIR MARKET REPORT...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus September 2019
OVK Nuus September 2019
Adverteer Hier Lees Meer