Mark Verslae

LEES GERUS ONS NUUTSTE VERSLAE
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS09

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT / CAT CS09

geplaas op 12:02 (GMT+2) Do., 18 Okt. 2018

Daar is 'n aanduiding dat 'n groot mate van stabiliteit in die mark bereik is / There is an indication that a sense of stability in the market has been reached.

MARKANALISE

Die wolmark het hierdie week teruggesak en die Cape Wools Merino Aanwyser het met 3.8% verswak om met 892 punte laer, te sluit op 'n skoonprys van R223.24/kg. Die Australiese EMI, het met 1.2% verswak. Die verswakking die week kan toegeskryf word aan 'n laer vraag na beide lang en medium lengte fyn Merinowol. Die Rand het ook hierdie week vlakke van R14.22 getoets tydens die veiling en 2.7% sterker verhandel teen die VSA Doller en 2.2% teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd verlede week. Die grootste daling van tot 4.9%, was in die 22 tot 22.5 mikron segment.  Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Tianyu SA, Standard Wool en Stucken & Co. 8,038 Bale is in totaal aangebied, waarvan 94% verkoop is.
Op die OVK veiling is 2,475 bale aangebied, waarvan 99.6% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R205.10/kg, is behaal vir 'n 1 baal lot BH Cape Merino van 17.3 mikron en 'n skoonopbrengs van 73.21%, uit die skeersel van SP Erasmus, Middelburg (OK). Die koper was New England Wool. Hartlik geluk met die uitstekende prys!

VOORUITSIGTE

Die effense daling in die wolmark die afgelope veiling, is hoofsaaklik gekoppel aan 'n sterker Rand, maar is ook 'n aanduiding dat 'n groot mate van stabiliteit in die mark bereik is. Pryse behoort in die kort tot medium termyn redelik konstant te bly en daar behoort nie noemenswaardige afname te wees nie, aangesien die pyplyn steeds oop is en wolproduksie wêreldwyd steeds onder druk is, weens verskeie redes, soos die steeds knellende droogte in Australië, wat 'n wesenlike impak op globale volume het. Ten spyte van klein skommelings in die mark, bly die vraag na goeie kwaliteit Merinowol steeds goed en word goeie pryse behaal op die veiling. Dit is ook weer eens 'n bevestiging dat die veilingstelsel die mees objektiewe manier is vir die verhandeling van 'n kommoditeit soos wol en die beste voordeel inhou vir produsente.
Berigte van goeie reëns in dele van die somerreën gebeide, is reeds ontvang, wat net weer die moontlikheid van uitbrake van Slenkdalkoors bevestig. Inenting is dus noodsaaklik. Entstof is beskikbaar by jou OVK handelstakke, asook ander landboubesighede. Sorg ook dat diere geprosesseer is met die aanbreek van die paarseisoen, in terme van ander entings, doserings en voedingsupplimente (aanvullings). Dit sal optimale reproduksie en produksie tot gevolg hê. Met die uitstekende pryse van wol en vleis, is dit tans lonend om so goed as moontlik na kleinvee om te sien. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 24 Oktober 2018, waar 7068 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Operasionele Bestuurder Vesel - OVK


MARKET ANALYSIS

The wool market of this week traded lower and the Cape Wools Market Indicator declined by 3.8%, to close with 892 points lower, on R223.24/kg (clean). The Australian EMI decreased by 1.2%. The weakening of the market this week is due to a lower demand for both long and medium length, fine Merino wool. This week the Rand tested levels of R14.22 during the auction and traded 2.7% stronger against the US Dollar and 2.2% against the Euro, compared to levels during the previous sale. The largest decline of up to 4.9%, was in the 22 tot 22.5 micron segment. Modiano bought the highest quantity of bales this week, followed by Tianyu SA, Standard Wool and Stucken & Co. 8,038 Bales were on offer in total, of which 94% were sold.
On the OVK auction 2,475 bales were on offer, of which 99.6% were sold. The highest price of R205.10, was achieved for a 1 bale lot BH Cape Merino of 17.3 microns and with a clean yield of 73.21%, from the clip of SP Erasmus from Middelburg EC. The buyer was New England Wool. Congratulations on the excellent performance!

FORECAST

The slight decline in the wool market on this week's auction, is mainly related to a stronger Rand, but also an indication that a sense of stability in the market has been reached. Prices should remain fairly constant in the short to medium term and there should not be any significant declines, because the pipe line is still open, with worldwide production under pressure, due to various reasons, such as the reigning severe drought in Australia, which has a material global impact on volumes. Despite of small fluctuations in the market, the demand for good quality Merino wool stays positive and good prices are still achieved on the auction. It is also again confirmed that the open auction system is the most objective way for the trading of a commodity like wool and offers the best advantage to the producer.
Reports of good showers in some of the summer rainfall areas have been received, which just again confirms the possibility of Rift Valley fever outbreaks. Vaccination is therefore necessary. Vaccines are available at your OVK branches, as well as other Agri businesses. Also ensure that animals are processed before the commence of the mating season, in terms of vaccinations, dosing and supplementation. That will ensure optimum reproduction and production. With the current excellent prices of wool and meat, it is absolutely remunerative to take proper care of livestock. The next wool auction is scheduled for 24 October 2018, where 7,068 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Operational Manager Fibre - OVK.

Kliek hier om die volle verslag te lees

Deel met vriende    Vorige Verslae

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT KAT /...


Lees Meer

Korporatiewe Video

OVK Video
OVK Video
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Kalender

Kalender
Kalender
Lees Meer

Tydskrif

OVK Nuus Maart 2019
OVK Nuus Maart 2019
Adverteer Hier Lees Meer